0902-200-6516

پل های ارتباطی با خبرگان :

فروشگاه مرکزی خبرگان :

مشهد مقدس - بین مطهری شمالی 56 و 58

تلفن های فروشگاه :

37331764 - 051-37311651
همراه و تلگرام مدیر فروش :

0915-6666-081
تلفن واحد فنی :

051-37349061
سامانه پیامک :

30004657311651
هماهنگی دوره ها و مشاوره :

0902-200-6516
مدیریت مجموعه : مهندس ناصر احمدی


همراه و تلگرام مدیریت :

0915-804-54-74
ایمیل مدیریت :

ahmadi.khebregan@gmail.com
فرم تماس با خبرگان