- در مشاوره های پروژه ای مستند تحلیل پروژه (پروپوزال/نیازمندی ها) به مشتری تحویل می گردد.
- در مشاوره های کسب و کار تحلیل بوم کسب و کار مورد نیاز مشتری به ایشان تحویل می گردد.

با تکمیل فرم درخواست خود را جهت مشاوره اعلام نمایید

تعرفه مشاوره و مقررات مشاوره را خوانده ام و قبول دارم