بیست و دومین نمایشگاه کامپیوتر و شهر هوشمند

نمایشگاه بین المللی مشهد


بازدید رئیس اتاق اصناف اتحادیه رایانه و ماشین های اداری مشهد